کتابخانه:کتابخانه شهید محسن حججی

           
  تعداد عناوین کتاب فارسی: 8438 تعداد عناوین لوح های فشرده: 219
گروه های عضویت
مهندسی کامپیوتر
گروه زبان انگلیسی
مهندسی صنایع
گروه مدیریت
اساتید
کارمندان
حسابداری
کسب و کارهای کوچک
ارشد صنایع
ارشد حسابداری
کارشناسی علوم ورزشی
مهندسی عمران
ارشد عمران
مهندسی برق
مهندسی پزشکی
علوم تربیتی
روانشناسی
حقوق
زیست
مشاوره
مهندسی مواد ومتالوژی
مهندسی ماشین الات ریلی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت امور بانکی
زبان و ادبیات فارسی
ارشد برق
ارشد کامپیوتر
ارشد روانشناسی
مهندسی مکانیک
ارشد زبان انگلیسی
  تعداد نسخه های کتاب فارسی: 15132 تعداد نسخه های لوح های فشرده: 56
  تعداد عناوین کتاب لاتین: 3578 تعداد عناوین لوح های فشرده لاتین: 0
  تعداد نسخه های کتاب لاتین: 4893 تعداد نسخه های لوح های فشرده لاتین: 0
  تعداد عناوین نشریات فارسی: 152 تعداد عناوین پرسشنامه: 0
  تعداد نسخه های نشریات فارسی: 603 تعداد نسخه های پرسشنامه: 0
  تعداد عناوین نشریات لاتین: 38 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد نسخه های نشریات لاتین: 82 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد عناوین مقالات فارسی: 121 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد نسخه های مقالات فارسی: 121 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد عناوین مقالات لاتین: 17 تعداد عناوین نقشه فنی: 0
  تعداد نسخه های مقالات لاتین: 17 تعداد نسخه های نقشه فنی: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها: 445 تعداد عناوین نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها: 444 تعداد نسخه های نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها لاتین: 48 تعداد عناوین عکس: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها لاتین: 48 تعداد نسخه های عکس: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی: 3 تعداد عناوین عکس لاتین: 0
  تعداد نسخه های گزارشات فنی: 7 تعداد نسخه های عکس لاتین: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 509
  تعداد نسخه های گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 0
       
     
      تعداد اعضای کتابخانه: 5334
     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.