نشریه
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 
 

       
         
       
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 38     

Main Title Sub title Frequency Publisher Publication Place Subject Heading
English Language and Applied Linguistics فصلنامه Routledge Linguistics
‏‫‭Journal of Teaching Language Skills‍ JTLS‍Periodical‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌‏‫‭Journal of Teaching Language Skills: JTLS[Periodical] فصلنامه دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبانهای خارجی در زبان‌شناسی Shiraz زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی -- خارجیان -- نشریات ادواری
Persian Literary Studies Journal فصلنامه Shiraz University Shiraz Persian Literary
Zand فصلنامه Zand Institute of Higher Education Shiraz Zand Institute of Higher Education - Periodicals
Papers and studies in contrastive linguistics‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Papers and studies in contrastive linguistics. گاهنامه Adam Mickiewicz University Poznan Contrastive linguistics --Periodicals.
College of Arts and Sciences Bulletin 1977-78 گاهنامه Shiraz University Shiraz PeriodicalsCollege of Arts and Sciences -- Periodicals
Issues and developments in English and applied linguistics ‍ IDEAL‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Issues and developments in English and applied linguistics : IDEAL. سالنامه Division of English as a Second Language, Intensive English Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana, Ill., U.S.A. English language --Study and teaching --Foreign speakers --Periodicals.
Language Teaching & Linguistics ‍ Abstracts ‌ ○ ‌ ■ ‌Language Teaching & Linguistics : Abstracts فصلنامه Cambridge University Press Cambridge Language Teaching & Linguistics -- Periodical
Journal of Organizational Change Management دوماهنامه MCB University Press Ltd. Bradford, England Organizational change --Periodicals.
ILI ‍ Transportation ‍An Endless Road ‌ ○ ‌ ■ ‌ILI : Transportation :An Endless Road فصلنامه ک‍ان‍ون‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ Transportation--Periodical
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 38     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.