نشریه
Address
       
جستجوی مدارک براساس:    
شماره مدرک: تا
شماره ثبت: تا
نسخه: تا
شماره بازیابی:    


  محدود کردن مدارک بر اساس:    
 
 
 

       
         
       
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 152     

عنوان عنوان فرعی دوره ناشر محل نشر موضوع
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران[پیایند: مجله}1388-1378 ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ‏‫تهران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران-- نشریات ادواری
آرش‌[پیایند: مجله] ماهنامه بی نا فرانسه ایرانیان -- کشورهای خارجی -- فعالیت‌های فرهنگی-- نشریات ادواری. 2-علوم اجتماعی -- نشریات ادواری
آموزش زبان و ادبیات[پیایند: مجله]1387-1385 Iranian biyearly journal of language teaching & literature (formerly LTQ‫( دوفصلنامه ‏‫نشر تابران مشهد فارسی -- راهنمای آموزشی -- خارجيان -- نشريات ادواری 2- آموزش زبان -- نشریات ادواری
آینده‌نگر [پیایند: مجله]1389 دوماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهران تجارت -- نشریات ادواری
ارم‍پیایند‍ مجله‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌ارم[پیایند: مجله] دوماهنامه دانشگاه شیراز، روابط عمومی و امور بین‌الملل شیراز دانشگاه شیراز.روابط عمومی و امور بین‌الملل-- نشریات ادواری 2-کارآفرینی
ارم‍غ‍ان‌ دان‍ش‌[پیایند: مجله]1385 فصلنامه دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی یاسوج یاسوج پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اطلاع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌[پیایند: مجله]1380-1379-1376-1371 ماهنامه موسسه اطلاع‍ات‌ ت‍ه‍ران‌ علوم سیاسی -- نشریات ادواری 2-اقتصاد--نشریات ادواری
بورس اقتصادی (مجله)1389 ماهنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهران بورس -- ایران -- نشریات ادواری 2- ایران -- اوضاع اقتصادی -- نشریات ادواری
اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌‍پیایند‍ روزنامه‍1388 ‌ ○ ‌ ■ ‌اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌[پیایند: روزنامه]1388 ماهنامه بی نا تهران اقتصاد -- ایران -- نشریات ادواری
انجمن مهندسین برق و الکترونیک‍ شاخه فارس‍پیایند‍ مجله‍1386 ‌ ○ ‌ ■ ‌انجمن مهندسین برق و الکترونیک: شاخه فارس[پیایند: مجله]1386 فصلنامه انجمن مهندسین برق و الکترونیک فارس شیراز الکترونیک-- نشریات ادواری 2-برق -- مهندسی -- نشریات ادواری
برو به رکورد:   تعداد رکورد:   1 تا 10 از 152     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.