نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
MRP ( ۳ )
FMEA ( ۲ )
SPC ( ۲ )
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۱۹ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ، دکترابطحي ، تصميم گيري
پدیدآور : ابطحي
شماره راهنما :‭1‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ، دکتر ابطحي ، مديريت و کنترل پروژه بخش کلندر دو منظوره
شماره راهنما :‭2‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ، دکتر ابطحي،کنترل پروژه
شماره راهنما :‭3‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،انتخاب تامين کننده مناسب بر حسب رويکرد هاي تصميم گيري در زنجيره ي تامين
شماره راهنما :‭4‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،کنترل پروژه احداث خطوط
شماره راهنما :‭5‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،پياده سازي کنترل پروژه در طرح توسعه مخابرات
شماره راهنما :‭6‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،MRP
شماره راهنما :‭7‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،اجرا و پياده سازي ايـزو2008-9001 با توجه به روش برنامه ريزي و کنترل پروژه
شماره راهنما :‭8‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ، دکتر ابطحي،کنترل پروژه و بررسي تاخيرهاي پروزه ها
شماره راهنما :‭9‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروزه صنايع ،دکتر ابطحي،JIT
شماره راهنما :‭10‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروزه صنايع،دکتر ابطحي،خود ارزيابي بر اساس رويکرد EFQM
شماره راهنما :‭11‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : پروژه صنايع ،دکتر ابطحي،پياده سازي رويکرد برنامه ريزي و کنترل پروژه
شماره راهنما :‭12‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭13‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭14‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭15‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭16‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭17‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭18‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭19‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان : ‌‌پروژه صنايع (دکتر ابطحي)
شماره راهنما :‭20‮الف‬‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو