نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Iran ( ۱ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۸ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی18 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : English Language and Applied Linguistics
ناشر : Routledge
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ‫‭Journal of Teaching Language Skills‍ JTLS‍Periodical‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌ ‫‭Journal of Teaching Language Skills: JTLS[Periodical]
ناشر : دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبانهای خارجی در زبان‌شناسی
شماره راهنما :‭PE1128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Persian Literary Studies Journal
ناشر : Shiraz University
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Zand
ناشر : Zand Institute of Higher Education
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Papers and studies in contrastive linguistics‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Papers and studies in contrastive linguistics.
ناشر : Adam Mickiewicz University
شماره راهنما :‭P134‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : College of Arts and Sciences Bulletin 1977-78
ناشر : Shiraz University
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Issues and developments in English and applied linguistics ‍ IDEAL‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Issues and developments in English and applied linguistics : IDEAL.
ناشر : Division of English as a Second Language, Intensive English Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign
شماره راهنما :‭PE1128/A2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Language Teaching & Linguistics ‍ Abstracts ‌ ○ ‌ ■ ‌Language Teaching & Linguistics : Abstracts
ناشر : Cambridge University Press
شماره راهنما :‭PE1128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Journal of Organizational Change Management
ناشر : MCB University Press Ltd.
شماره راهنما :‭WMLC95430‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ILI ‍ Transportation ‍An Endless Road ‌ ○ ‌ ■ ‌ILI : Transportation :An Endless Road
ناشر : ک‍ان‍ون‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌
شماره راهنما :‭HE571/T7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ILI ‍Language Learner Quarterly ‌ ○ ‌ ■ ‌ILI :Language Learner Quarterly
ناشر : Iran Language Institute
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Poznań studies in contemporary linguistics ‍ PSiCL‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Poznań studies in contemporary linguistics : PSiCL.
ناشر : Adam Mickiewicz University
شماره راهنما :‭P134/p69‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Iranian Journal of Management Studies
ناشر : دانشگاه تهران، پردیس قم
شماره راهنما :‭HD28‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ‫‭Iranian Journal of Applied Linguistics ‫‭ ‍ ‫‭IJAL‍Periodical‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌ ‫‭Iranian Journal of Applied Linguistics ‫‭ : ‫‭IJAL[Periodical]
ناشر : دانشگاه تربيت معلم
شماره راهنما :‭PE‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ‫‭Language Teaching Journal‍Periodical‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌ ‫‭Language Teaching Journal[Periodical]
ناشر : کانون زبان ایران
شماره راهنما :‭PE1128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Two Aspects of Iranian Buddhism
ناشر : Shiraz University
شماره راهنما :‭PIR1128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : International journal of American linguistics.
ناشر : Douglas C. McMurtrie
شماره راهنما :‭PE101‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : English Language Teaching
ناشر : Oxford University Press
شماره راهنما :‭PE1128‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Languages and linguistics‍ Working papers‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌Languages and linguistics: Working papers.
ناشر : Georgetown University School of Languages and Linguistics
شماره راهنما :‭P1/L315‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : MESA ‍‍‍ roster of members / Middle East Studies Association of North America‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌MESA ... roster of members / Middle East Studies Association of North America.
ناشر : The Association
شماره راهنما :‭DS41/M53‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو