نمایش مختصر - موسسه آموزش عالی زند شیراز
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ناشران مرتبط
بی نا ( ۱۰ )
بی‌نا] ( ۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۶۶ رکورد از ۱۳۳۹۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران[پيايند: مجله}1388-1378
ناشر : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
شماره راهنما :‭HF331/‮الف‬9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
2.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : آرش‌[پيايند: مجله]
ناشر : بی نا
شماره راهنما :‭DSR65/ف6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
3.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : آموزش زبان و ادبيات[پيايند: مجله]1387-1385
ناشر : ‫نشر تابران
شماره راهنما :‭PIR2827‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
4.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : آينده‌نگر [پيايند: مجله]1389
ناشر : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
شماره راهنما :‭HG1505/آ9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
5.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌ارم[پيايند: مجله]‎
ناشر : دانشگاه شیراز، روابط عمومی و امور بین‌الملل
شماره راهنما :‭LGR719‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
6.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ارم‍غ‍ان‌ دان‍ش‌[پيايند: مجله]1385
ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی یاسوج
شماره راهنما :‭R97/7/ف2‮الف‬4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
7.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : اطلاع‍ات‌ س‍ي‍اس‍ي‌- اق‍ت‍ص‍ادي‌[پيايند: مجله]1380-1379-1376-1371
ناشر : موسسه اطلاع‍ات‌
شماره راهنما :‭JA26‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
8.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : بورس اقتصادي (مجله)1389
ناشر : سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شماره راهنما :‭HG5720/2/آ2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
9.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌[پيايند: روزنامه]1388‎
ناشر : بی نا
شماره راهنما :‭HC471/‮الف‬72‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
10.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌انجمن مهندسين برق و الکترونيک: شاخه فارس[پيايند: مجله]1386‎
ناشر : انجمن مهندسین برق و الکترونیک فارس
شماره راهنما :‭TK7800‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
11.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : امروز : نشريه خبري دانشگاه شيراز (1388-1378)
ناشر : روابط عمومی دانشگاه شیراز
شماره راهنما :‭DSR1403/‮الف‬8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
12.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌امتداد[پيايند: مجله]1388‎
ناشر : بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس]
شماره راهنما :‭DSR1628‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
13.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌انسان‌شناسي= Anthropology[پيايند: مجله]1380‎
ناشر : مرکز نشر دانشگاهی
شماره راهنما :‭GN1‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
14.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎Theology and Islamic Sciences‍پيايند‍ مجله‍1390 ‌ ‌ ‌انديشه ديني= Journal of Religious Thought: PhilosophyTheology and Islamic Sciences[پيايند: مجله]1390‎
ناشر : دانشگاه شیراز، مرکز نشر
شماره راهنما :‭BBR1‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
15.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌آفاق دين[فصلنامه علمي- تخصصي]1390‎
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، گروه معارف اسلامی
شماره راهنما :‭BL9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
16.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌اي‍ران‌ ف‍ردا[ماهنامه اقتصادي ,اجتماعي ,علمي}1377‎
ناشر : بی نا
شماره راهنما :‭H8/‮الف‬88‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
17.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌بانک و اقتصاد[پيايند: مجله]1379‎
ناشر : بی نا
شماره راهنما :‭HG1505‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
18.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌بخارا {1386-1384}‎
ناشر : بی نا
شماره راهنما :‭PN9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
19.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌بورس[پيايند: مجله]1387-1386‎
ناشر : سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شماره راهنما :‭HG5720/ب9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
20.
پیایند فارسی
پیایند فارسی
عنوان : ‎‌‌بهبود[نخستين مجله مهندسي صنايع در استان اصفهان ]1368‎
ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستم‌ها
شماره راهنما :‭HD75‬
مرکز :کتابخانه مرکزی موسسه آموزش عالی زند
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو